GDPR

PRAVIDLÁ SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Centrum pre bioetickú reformu /CBR/ sa riadi týmito pravidlami získavania a spracovania osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a naň nadväzujúcou vnútroštátnou legislatívou.

Časť I

Prevádzkovateľ

Centrum pre bioetickú, o.z., Husák 104, 072 51, IČO: 42097452

Kontaktné údaje

Štatutárnym zástupcom a predsedníčkou o.z. je Ing. Jana Tutková, email: info@pravonazivot.sk, tel.: 0907 534 623.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vzájomnej komunikácie, najmä zasielania CBR aktualít (v elektronickej alebo inej podobe), správ o činnosti organizácie a dianí v tematických oblastiach, ktorým sa CBR venuje, ďalej rôznych výziev na finančnú, podpisovú a inú podporu a šírenie myšlienok za život a rodinu. V prípade poskytnutia daru pre CBR sa osobné údaje používajú aj na zasielanie poďakovaní, výročných správ a informácií o činnosti CBR, a to elektronicky alebo poštou.

V prípade získania osobných údajov pod petíciou, alebo inou podpisovou akciou, sa tieto osobné údaje používajú aj na účel odovzdania petície či inej podpisovej iniciatívy jej adresátom, a to v súlade s platnou právnou úpravou, ako aj následnú archiváciu týchto údajov na účely preukázania zoznamu podporovateľov petície a iných výziev, v prípade, ak to bude potrebné.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyslovený súhlas s takýmto spracovaním, alebo príslušné právne predpisy upravujúce petičné právo, právo sťažovať sa, podávanie pripomienok v legislatívnom procese, alebo inými formami sa obracať na so žiadosťami a výzvami na iné osoby.

 

ČasťII

Práva osôb poskytujúcich osobné údaje

Každý, koho osobné údaje CBR spracováva, má právo požadovať od CBR ako prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.). Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Po prijatí Vašej žiadosti o zasielanie CBR aktualít, po podpísaní petície alebo inej podpisovej iniciatívy, alebo inou formou, CBR Vám začne zasielať e-mail so správami, informáciami a výzvami súvisiacimi s našou činnosťou. Doručovanie e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť. Každý e-mail, ktorý dostanete, obsahuje odkaz s vysvetlením ako zastaviť prijímanie takýchto e-mailov. Ak chcete zrušiť odber, môžete nás kontaktovať aj na e-mailovej adrese info info@pravonazivot.sk.

Zrušenie odberu emailu (unsubscribe) neznamená vymazanie Vašich údajov, a neznamená ani, že Vás nebudeme kontaktovať poštou (čo prichádza do úvahy najmä u darcov). Ak si želáte úplne vymazať Vaše údaje, alebo inak upraviť pravidlá ich používania, napíšte nám na adresu info@pravonazivot.sk

Ak sa zmenia vaše osobné údaje, budeme radi, ak nás o tom upozorníte. Môžete to urobiť zaslaním e-mailu na adresu info@pravonazivot.sk.

 

ČasťIII

Neposkytovanie informácií iným osobám

CBR neposkytuje osobné údaje iným osobám. Z tohto pravidla môžu existovať výnimky, a to vtedy, ak je zhromažďovanie údajov vykonávané za účelom petície, alebo inej podpisovej iniciatívy. V takom prípade by príjemcom bola tá osoba, ktorej je takáto výzva, petícia či iná podpisovaná iniciatíva adresovaná, o čom je dotknutá osoba vždy vopred upozornená a bez jej súhlasu nemôžu byť údaje poskytnuté.

Prenos údajov

Pokiaľ to bude oznámené v procese získavania údajov, osobné údaje môžu byť prenesené aj do inej organizácie alebo inej medzinárodnej organizácie. Mohlo by ísť najmä o prípad petície určenej medzinárodnej organizácii, alebo iný podobný účel.

Sprostredkovatelia: Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Je ním najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty, alebo poštová či kuriérska spoločnosť zabezpečujúca rozposielanie poštových zásielok.

 

Časť IV

Doba uchovania

Osobné údaje sa uchovávajú a spracúvajú po dobu trvania organizácie, alebo jej právneho nástupcu, najdlhšie po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov. V prípade skončenia zasielania správ a emailových aktualít v budúcnosti bude o tom dotknutá osoba informovaná. Niektoré osobné údaje, ktoré boli zhromaždené za účelom petície, alebo inej podpisovej iniciatívy sa uchovávajú minimálne po dobu, ktorá je stanovená príslušnými právnymi predpismi. Ak existujú osobitné povinnosti vzťahujúce sa na dobu uchovávania osobných údajov, tieto údaje sa uchovávajú minimálne po dobu predpísanú právnymi predpismi.

Rozsah spracovávaných osobných údajov: Keď CBR získa osobné údaje na základe podpisu pod online petíciou či inou podpisovou iniciatívou, ide o tieto spracované údaje, poskytnuté dotknutou osobou: meno a priezvisko, titul, adresa pobytu, emailová adresa, spravidla aj údaj o povolaní, prípadne rôzne údaje uvedené v poznámke, ktorú nám odkáže signatár petície. Pri darcoch zhromažďujeme aj údaje o výške a čase poskytnutých darov, čísle účtu a iných údajov, ktoré sa nachádzajú v bankovom výpise. Pri vyplnení žiadosti o zasielanie CBR aktualít na tejto stránke pravonazivot.sk, resp. cbreurope.sk spracovávame meno a priezvisko, ako aj emailovú adresu osoby.

Profilovanie: Je možné, že si prevádzkovateľ vyprofiluje skupinu osôb poskytujúcich osobné informácie za účelom ich informovania, či výzvy na regionálnej, resp. okresnej úrovni, alebo za účelom kontaktovania na základe ich pozície, resp. povolania, ako napr. duchovných napr. v špecifickej kampani, či na základe záujmu o tému v minulosti, napr. prejavením záujmu emailom, podpísaním petície alebo na facebooku.

 

Časť V

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018.